خدمات حقوقی مرتبط با رباتیک و هوش مصنوعی..!

متخصصان حقوق فناوری اطالعات نظیر برنامه نویسان و فعاالن رباتیک و هوش مصنوعی ممکن است از قوانینی که بر محصوالتشان اعمال می شود بی اطالع باشند ودر اکثر موارد دانش حقوق نیز آمادگی الزم را برای تطبیق با انواع جدید تکنولوژی ها کسب نکرده اند .کسب و کارهای مبتنی بر فناوری همواره باید ارزیابی های متناسب در مورد مقررات موجود انجام دهند تا اطمینان حاصل نمایند که در بهره وری از این فناوریهای جدید با مشکالت حقوقی مواجه نخواهند شد .ما در پایاداد با بهره گیری از متخصصان این حوزه در کنار حقوقدانان و وکال ، به فعالین این حوزه کمک خواهیم نمود تا از مخاطرات حقوقی و مسئولیت ناخواسته در امان باشند و همچنین انواع قراردادهای مرتبط با حوزه ی فناوری اطالعات ، برنامه نویسی و هوش مصنوعی را برای مشتریان خود تنظیم می نماید.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!