خدمات حقوقی امور بانکی، بازارهای مالی و بورس ..!

در حوزه حقوق بانکی متخصصان مجموعه پایداد، آمادگی کامل دارند تا حقوق طرفهای مشاوره و موکالن خود را به بهترین وجه تأمین کنند .مسائل خاص حقوقی برآمده از تسهیالت و وامهای اعطایی برای امور تولیدی و تجاری، اقسام معامالت بانکی به ویژه مشارکت مدنی و جعاله و مضاربه ها ، اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بانکی و سایر اسناد بانکی، مبادالت پولی و ارزی و مسائل حقوقی پرداختهای بانکی، مسئولیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری اجرائیه های بانکی و وصول مطالبات و اختالفات ناشی از آن، از جمله موضوعاتی هستند که پایاداد می تواند در حل و فصل مشکالت حقوقی برآمده از انها به شما خدمات متمایزی و با کفیت ارائه دهد .همچنین مدیریت حقوقی چالشهای خاص شرکتهای سهامی در ورود به بورس و فرابورس، عرضه عمومی سهام در پرتو الزامات بازارهای مالی و سرمایه، حل دشواریهای حقوقی در روابط با تامین کنندگان سرمایه و شرکتهای کارگزاری با لحاظ ضوابط پولی و مالی مربوطه، واگذاری عمده سهام در بازار بورس، زمینه سازی حقوقی برای تبدیل دارایی شرکتها به اوراق بهادار، چالشهای حقوقی ناشی از سو استفاده از اطالعات نهانی و طرح و پیگیری دعاوی و شکایات در هیات داوری و سایر مراجع خاص نیز نیازمند تسلط به بازارهای مالی و سرمایه است که پایاداد با بهره گیری از تیم حقوق اقتصادی و مالی خود خاطر مشتریان را در تجارتی فارغ ار ریسکهای حقوقی در بازارهای اوراق بهادار و سرمایه آسوده می سازد.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!