خدمات حقوقی بیوتکنولوژی و ارقام گیاهی..!

نوآوری در عرصه های زیست فناوری یکی از حوزه های پر چالش حقوق مالکیت فکری را به وجود آورده است .پایاداد به شما مساعدت می کند تا بتوانید از حاصل خالقیت خود که در قالب محصوالت زیستی در عرصه های پزشکی، دارویی، کشاورزی و محیط زیست و همچنین تولید ارقام گیاهی متبلور می شود به خوبی محافظت کرده و با بهره گیری از تجربیات حقوقی ما در این زمینه خاص از منافع تجاری نوآوری خود بهره مند شوید.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!