امور قراردادهای تجاری..!

قراردادهای تجاری نظیر قراردادهای فروش، نمایندگی و توزیع، مشارکت تجاری، تامین مالی، قراردادهای پروژه محور، قرادادهای خدماتی، قراردادهای حمل و نقل و غیره اقتضائات خاص خود را دارند که عدم احاطه به پیچیدگیها و ظرائف در مرحله مذاکرات، تنظیم و نظارت حقوقی بر نحوه اجرای آنها به ویژه در ارتباط با قراردادهای استاندارد و تحمیلی، خسارتهای سنگینی به بار می آورد .از این رو بهره گیری از خدمات حقوقی کارا و جامع در این عرصه اهمیتی مضاعف دارد که پایاداد به پشتوانه کارشناسان برجسته خود در این حیطه، خود را متعهد به ارائه چنین خدماتی به مشتریان خود می داند .تیم حقوقی پایاداد در مرحله مذاکرات و تنظیم پیش نویس و نسخه نهایی قراردادهای تجاری بین المللی با دقت نظر و آینده نگری شما را همراهی می کند تا با کاهش مخاطرات و طرح بهترین راهکارها در نیل به مطالبات خود از یک توافق تجاری با محتوا و شروطی مناسب برخوردار شوید .در هنگامی که قرارداد از برخی جنبه ها مبهم و مجمل است و امکان بروز اختالف وجود دارد، وکالی خبره مجموعه پایاداد برای تفسیر قرارداد و ارائه بهترین راه حل برای تضمین منافع شما، در کنارتان خواهند بود .همچنین بعد از مرحله انعقاد قرارداد، در حین اجرای تعهدات، و یا پس از آن، امکان بروز اختالف بین طرفین قرارداد، با توجه به پیچیدگی های قراردادی دور از ذهن نخواهد بود که تیم حقوقی پایاداد در تمامی مراحل، از تشکیل پرونده قضایی تا پیگیری و در نهایت صدور و اجرا حکم در جهت کسب رضایت و منافع شما تالش خواهند کرد.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!