خدمات حقوقی شرکت‌ها..!

شرکت های تجاری به عنوان بازیگران اصلی عرصه تجارت، با مسائل حقوقی مختلفی مواجه هستند که ضرورت بهره گیری از متخصص برای ارائه بهترین راه حل در هنگام تصمیم گیری و مواجهه با مشکالت را مضاعف می سازد چراکه نادیده گرفتن آنها یا عدم پیش بینی تمهیدات حقوقی مناسب، شرکتها رابا معضالت حقوقی زیادی مواجه خواهد ساخت .متخصصان پایاداد در اداره تمام امور حقوقی مرتبط با بخشهای مختلف شرکت، همراه شما خواهند بود و کارایی بهینه شرکت را دریک مسیر قانونی تضمین می کنند .پایاداد آمادگی دارد تا با تکیه بر تجارب اعضای خود در زمینه های گوناگون همچون ترسیم ساختار حقوقی شرکتهای تجاری متناسب با نوع فعالیت اقتصادی، تعیین راهبردهای ناظر به نوع روابط بین شرکا و سهامداران با یکدیگر و همچنین با شرکت تجاری، تنظیم و بازنگری اساسنامه و شرکتنامه و سایر موازین تنظیم کننده روابط درون شرکتی و برون شرکتی، مدیریت حقوقی روابط شرکت با مستخدمین در امور مرتبط با حقوق کار، مسائل بیمه ای و مالیاتی، حل مشکالت حقوقی ناظر به روابط شرکت مادر با شعب و نمایندگیها، مسائل حقوقی مربوط به واگذاری و انتقال سهام و سهم الشرکه شرکتها، بررسی اعتبار حقوقی اقدامات و معامالت مدیران و ابطال عملیات آنها و طرح مسئولیت مدنی و کیفری مدیران، اعتبارسنجی حقوقی صورتجلسات و اقدامات مجامع عمومی، بازرسان و سایر ارکان شرکتها، مطالبه حقوق سهامدارن و شرکا از شرکت، وصول مطالبات شرکتها به ویژه مطالبات ناشی از اسناد تجاری، انحالل شرکتها و تأمین حقوق شرکا و اشخاص ثالث در فرایند انحالل، مسائل مربوط به ورشکستگی شرکتها و آثار آن، خدمات حقوقی تخصصی ارائه دهد.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!