رمز ارزها ، ماینینگ و صرافی های مجازی..!

فناوری بالک چین امروزه به عنوان پیشرفتی فرصت ساز قلمداد می شود که هم کارمزدهای سیستم های تراکنشی فعلی را کاهش می دهد و هم امکان اجرای مدل های جدید امور تجاری و اجتماعی را که سابقا غیرقابل انجام بود مهیا می نماید. درصورتی که شرکت های فعال در حوزه صنعت و بازرگانی قصد استفاده از بالکچین و ارزهای رمزپایه را در تعامالت تجاری خود داشته باشند یا اینکه قصد ورود به حوزه ی استخراج رمز ارز یا ایجاد صرافی های مجازی بنمایند ، با ابهامات حقوقی فراوانی روبرو خواهند شد .در پایاداد به واسطه حضور وکالی دارای دانش مرتبط با فناوری اطالعات ، ما برآنیم تا ریسک های حقوقی مرتبط با زنجیره بلوکی را کاهش دهیم. در این فرض خدمات متنوعی قابل تصور است که به فراخور اقتضائات و نیازمندی های مشتریان ، این خدمات در پایاداد در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!