خدمات حقوقی حریم خصوصی و صیانت از داده ها..!

امروزه ،استفاده از فناوری هی نظیر تحلیل اطالعات ، خدمات میزبانی ، رایانش ابری و اینترنت اشیا بسیار رواج دارد و درفرآیند پردازش ها، مقدار زیادی ” داده ” بکارگرفته میشود که می توانند؛ داده های ساده و یا خام و در عین حال اطالعات بسیار مفصل و ضروری باشند .این تحوالت نگرانی های حقوقی و اخالقی را با خود به همراه می آورد چرا که استفاده غلط و مخرب از فناوری اطالعات و داده ها می تواند فاجعه بار باشد. با بکارگیری این فناوری ها بسیاری از مسائل مربوط به حریم خصوصی برانگیخته می شوند که نیاز به آینده نگری هوشمندانه و مدیریت همه جانبه ی خطر، دارند .پایاداد با رصد فضای فناوری به شما کمک خواهد کرد تا در زمینه پیش بینی مخاطرات و کسب آمادگی های حقوقی الزم در زمینه اطالعات افراد و استفاده بدون مشکل از آنها بر اساس سیاست نامه های حفظ حریم خصوصی همواره موفق و بدون مشکل عمل نمایید.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!