خدمات مرتبط با دامنه‌های اینترنتی..!

با گسترش دیجیتالیزه شدن زندگی بشر بسیاری از بنگاهها و شرکت ها و حتی اشخاص به فکر ثبت دامنه های اینترنتی و متعاقب آن طراحی و استفاده از وب سایت های اینترنتی افتاده اند. در این زمینه بعضا مشاهده گردیده است که عالیم تجاری تحت عنوان نامهای دامنه مورد ثبت قرار می گیرند و یا شرکت ها قادر به مالک شدن دامنه های یکسان با عالیم تجاری خود نیستند. دراین زمینه متخصصان پایاداد با بهره گیری از دانش حقوقی و فنی یاریگر شما در ثبت و یا بازپس گیری دامنه های اینترنتی مرتبط با شما خواهند بود.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!