بنیان گذاران مؤسسه حقوقی پایاداد...

دکتر محمدباقر اصغری آقامشهدی


دکترای حقوق فناوری اطلاعات و فلوشیپ کمیسیون اروپا

دکتر ابراهیم رهبری


عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عباس طوسی


دکترای حقوق تجارت و استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر میرقاسم جعفرزاده


دکترای حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه شفیلد انگلستان

فاطمه رزقی شهرودی


دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی