طرح‌های صنعتی..!

طرحهای صنعتی با جذابیتی که به ظاهر کاالها می دهند، اهمیت زیادی برای طراحان و بنگاههای تجاری در جذب مشتریان یافته اند .پایا داد آمادگی دارد تا نکات و مالحظات مربوط به فرایند تنظیم اظهارنامه و ثبت طرحهای صنعتی را با شما در میان بگذارد .اگرچه به نظر می رسد که رسیدگی به معضالت حقوقی حول این دست داراییهای فکری، ساده باشد اما پیچیدگیهای حقوقی که جنبه های فنی طرحهای صنعتی در بروز آنها اثرگذار است، نیازمند داشتن تجربه و تخصص علمی و فنی توأمان است .پایاداد در خدمت شماست تا با مشاهده نزدیک طرحهای صنعتی مشتریان و ارزیابی دقیق حقوقی آن، راه حلهای خالقانه، سریع و کارآمد برای حمایت از طرح صنعتی پیشنهاد و آنها را در مقابل طرحهای مشابه حفاظت کند و با دوراندیشی حقوقی، بستری مناسب جهت انعقاد قرارداد و کسب سود حداکثری از طرحهای صنعتی مشتریان  دارک ببیند.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!