داوری تجاری بین‌المللی..!

عصر حاضر دوران وضع قوانین متنوع داوری در مجامع بینالمللی است و الحاق کشورهای مختلف به کنوانسیون های داوری تجاری بینالمللی نشان دهنده رشد روزافزون حل اختالفات از طریق داوری بینالمللی دارد. با توجه به این رشد، عدم تسلط بر اصول و مقررات داوری و عدم آگاهی های الزم منجر به تضییع حق طرفین اختالف می گردد. با توجه به امکان حل و فصل اختالفات بینالمللی از طریق داوری تجاری بینالمللی تیم داوری بینالمللی موسسه حقوقی پایاداد با بهره گیری از متخصصان داخلی و وکالی خارجی همکار پایاداد حل و فصل و داوری اختالفاتتان را بر عهده خواهد گرفت تا کمترین زیان اقتصادی و حقوقی به شرکت و بنگاه اقتصادی شما تحمیل شود.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!