خدمات حقوقی تجاری بین‌المللی..!

تجارت بین المللی در همه زوایای خود، مسائل حقوقی پر چالشی را رقم می زند که رسیدگی و حل و فصل پیشینی و پسینی آنها نیازمند برخورداری از تخصصی ویژه است که با آشنایی کامل با مقتضیات این حوزه از حقوق، از تجربه کافی در تعامالت تجاری بین المللی نیز بهره مند باشند .پایاداد مفتخر است که از متخصصانی برجسته در این حوزه سود می جوید که با تجربه همکاری با شرکت های خارجی، دفاتر حقوقی بین المللی و وکالی خارجی به شما کمک می کنند تا مناسبات تجاری بین المللی خود را از ابتدا تا انتها به مسیر درست حقوقی رهنمون ساخته و با کمترین معضالت در طی این طریق مواجه شده و بیشترین منفعت را از تعامالت تجاری بین المللی خود به دست آورید .تیم حقوقی پایاداد با ارائه خدمات ممتاز در حوزه های تجاری بین المللی ذیل به بنگاههای تجاری اطمینان می دهد که حقوقشان به بهترین وجه تضمین خواهد شد :خدمات مربوط به ثبت و بسترسازی حقوقی برای فعالیت شرکتهای بین المللی، شعبات، نمایندگیها، شرکتهای تابعه و وابسته، چالشهای مدیریت قراردادهای بین المللی، مذاکره و تنظیم قرارداد بیع بین المللی در پرتو مقررات اینکوترمز و سایر موازین بین المللی، قرارادهای تجارت متقابل نظیر سواپ، توافقات تهاتری، قراردادهای بای بک، افست و قراردادهای سرمایه گذاری مشترک، امور حقوقی مرتبط با صادرات و واردات و عوارض گمرکی و ترخیص، ارائه راهکار برای غلبه بر محدودیتهای مالی و ارزی ناشی از تحریمهای اقتصادی و پرداختهای بین المللی، حمل و نقل بین المللی، مسائل حقوقی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی واردات ارز، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص خارجی و اخذ مجوزهای الزم و سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حقوق انرژی به ویژه مالحظات حقوقی مربوط به فعالیت پیتروشیمها، ضمانت نامه و وثایق مربتط با تعهدات بین المللی ناشی از قراردادها، ترتیبات حقوقی مربوط به مزایده و مناقصه های بین المللی، بیمه های بین المللی، رویه های تجاری غیر منصفانه بین المللی و مسئولیتهای حقوقی ناشی از آن، تعیین قانون و مراجع صالح حاکم حسب مقتضیات تجاری و توسل به روشهای بین المللی حل و فصل اختالفات، داوری و طرح دعاوی در مراجع قضایی و سایر نهادی ذیصالح خارجی و بین المللی.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!