مدیریت حقوقی استارتاپ‌ها..!

هر کسب و کار حیاتش بر پایه تعامالتی است که با مشتریان، رقبا و عالقمندان دارد. بسیاری از اقدامات ، قراردادها و تعامالت استارتاپ ها نیاز به بررسی دارند تا از حیث تطابق با نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرند. اکثر استارتاپ ها تنها در هنگام وقوع مشکالت به فکر وکیل و مشاوره حقوقی می افتند حال آنکه مدیریت حقوقی به عنوان یک امر مغفول در اکوسیستم کارآفرینی کشور می تواند وقوع مشکالت را حداقلی نماید. در این فرض کلیه امور قراردادی و توافقات از فیلتر مدیریت حقوقی گذر می نماید و در صورت جود مشکل موضوع مربوطه به اطالع مدیر عامل رسیده و راه حل نیز در اختیار وی قرار خواهدگرفت.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!