فناوری های مالی (فین تک)..!

استارتاپ ها و شرکت های فناور فعال در حوزه خدمات فناورانه پرداخت و مالی که به آنها فین تک می گویند در سالهای گذشته در کشور رونق گرفتهاند و بسیاری افراد آنها را در کنار بانک ها و موسسات مالی فعال در اکوسیستم مالی پذیرفته اند و حجم تراکنش ها و خدمات مالی برروی این بستر گواه این موضوع است. عدم وجود مقررات کارآمد یکی از مشکالت پیش روی این گروه از فعالین خالق است .موسسه حقوقی پایاداد با علم به اهمیت موضوع خدمات حقوقی ویژهای برای این فعاالن در نظر گرفته است تا کلیه اقدامات آنها را راهبری حقوقی نماید.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!