کسب و کارهای اینترنتی و پلتفرم ها..!

با گسترش روز افزون اینترنت و توسعه تجارت بر بستر آن، بسیاری از افراد به واسطه سهولت ایجاد شده به وسیله اینترنت، کسب و کار و فعالیت های بازرگانی خویش را به صورت الکترونیکی انجام می دهند که از آن با عنوان تجارت الکترونیک یاد می شود. فعالیت ها و قواعد حاکم بر بازرگانی سنتی با موضوعات مدرن تفاوت معناداری دارد و بازرگانان و فعالین کسب و کارهای الکترونیک باید کلیه فعالیت های خویش را منطبق با نظام حقوقی ایران نمایند. انجام فعالیت های تجاری در بستر اینترنت چالش های خاص و متفاوتی را برای کاربران و فروشندگان ایجاد نموده است و عدم پیش بینی صحیح این مخاطرات مشکالت حقوقی فراوانی را ایجاد می نماید. از این رو متخصصان با تجربه موسسه حقوقی پایاداد در زمینه حقوق تجارت الکترونیک تمام تالش خویش را به کار خواهند بست تا ریسک فعالیت های الکترونیک تجاری شرکت های بازرگانی به حداقل برسد. تا از این رهگذر مشکالت، گریبانگیر صاحبان مشاغل نشود.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!