ادغام و تملک شرکت‌ها..!

یکی از طرق رایج برای توسعه فعاالن بازار ادغام با بنگاههای دیگر یا تملک سهام و سرمایه شرکتهای دیگراست که به ویژه در حوزه استارت آپ ها به امری رایج بدل شده است .اما هر ادغام یا تملکی از منظر مقررات رقابتی مشروع قلمداد نمی شود. بسیاری از این دست اعمال، به بازار رقابتی لطمه زده و باعث شکل گیری بنگاههای بزرگی می شوند که می توانند به صورت غیر قانونی، منافع رقابتی ناروا را به سمت خود سرازیر و حقوق مشروع شما را در بازارهای رقابتی به مخاطره بیندازند .پایا داد آمادگی دارد تا به فعاالن بازار ارزیابی دقیقی از وضعیت حقوقی و رقابتی ادغامها و تملک ارائه کرده و در صورت لزوم، اقدامات مقتضی برای مقابله با شکل گیری شرکتهایی که به صورت غیر قانونی قصد افزایش قدرت رقابتیخود را دارند، در پیش بگیرد.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!