داوری و حل اختلافات داخلی..!

مراجعه به محاکم دادگستری در نظام حقوقی ایران همواره بهترین گزینه برای طرفین اختلاف محسوب نمی شود. اطاله دادرسی و هزینه های مرتبط با آنان بعضا برای طرفین خوشایند نمی‌باشد. قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز با در نظر گرفتن این موضوع طرفین را مجاز می داند تا به فرآیند داوری مراجعه نمایند. با در نظر گرفتن این موارد تیم داوری داخلی موسسه حقوقی پایاداد به داوری اختصاصی اختلافات شما با دیگر شرکت های ایرانی خواهد پرداخت و تلاش خواهد نمود تا اختلافات شما را با در نظر گرفتن کلیه قوانین و مقررات مرتبط در کشور حل و فصل نماید.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!