خدمات در زمینه توافقات و اعمال شرکت‌ها..!

قواعد رقابتی حاکم بر بازار به همه بنگاهها اجاه می دهد تا رفتارهای سایر اشخاص و شرکتها را رصد کرده و در صورتی که با اقدامات مخل رقابتی مواجه شوند که منافع مشروع آنها را به خطر انداخته است، برای احقاق حق اقدام نمایند .بسیاری از توافقات و شروط در توافقات و تعامالت میان بنگاهها جنبه مخل رقابت دارند که به دلیل تازگی مباحث خصوصی سازی و نوپا بودن قواعد رقابت، عدم مشروعیت آنها بر بسیاری از فعاالن بازار پوشیده است .در حالی که عدم اطالع از حقوق ناظر به رقابت، لطمات اقتصادی چشمگیری در کوتاه مدت و بلند مدت در پی دارد .ما در پایا داد به سبب بهره گیری از متخصصان این رشته می توانیم نگرانیهای رقابتی شما را به طور دقیقی تحلیل کرده و موارد تبانی و اعمالی که رقبا و بنگاههای صاحب قدرت در بازار، به صورت غیر قانونی انجام می دهند را شناسایی نموده و در صورت مقتضی در شورای رقابت و سایر مراجع قانونی شکایات را مطرح و حقوق رقابتی مشتریان را تأمین نماییم.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!