خدمات ثبت و دعاوی اختراعات..!

اختراعات به عنوان مهمترین مصداق مالکیتهای صنعتی و تجاری، چالشهای حقوقی زیادی دارند .متخصصان پایاداد به واسطه حضور در فضای آکادمیک حقوق اختراعات و مواجهه عملی با این دست آفرینش های فکری، به خوبی با دغدغه های حوزه اختراعات آشنایی داشته و بر زوایای مختلف آن تسلط دارند .پایاداد به واسطه برخورداری از ترکیب متخصصان فنی و حقوقی و با اتکا به تحقیقات دانشگاهی و با احاطه به رویه های عملی مراجع ثبتی و قضایی، نوآوران را در مسیر ثبت اختراعات و برخورداری از حمایت قانونی همراهی می کنند .تنظیم اصولی اظهارنامه های اختراع به عنوان امری تخصصی، مستلزم توجه به ظرائف قانونی است که مسیر ثبت را تسریع می بخشد؛ در حالی که عدم توجه به ملزومات قانونی مبدعان را با معضالت زیادی مواجه می سازد .در زمینه ثبت بین المللی اختراع، تیم حقوقی پایا داد با همکاری شبکه گسترده ای از وکالی مالکیت فکری خارجی به شما کمک می کنند تا از خدمات ثبت اختراعات در سراسر جهان بهره مند شوید .ما به مشتریانمان برای صیانت از اختراعات خود در تعامل با مستخدمان، شرکای تجاری و رقبا، خدمات تخصصی ارائه کرده و همچنین مایلیم تا مدیریت حقوقی فرایند بهره برداری از اختراعات و به ویژه برون سپاری آن از طریق قراردادهای مربوطه
از جمله واگذاری اختراع و لیسانس را به کاراترین وجه انجام دهیم تا ضمن دوری از مخاطرات بتوانید حداکثر بهره را از ثمرات اختراع خود شاهد باشید .به کارگیری تدابیر حقوقی برای حفاظت از اختراع در برابر اعمالی که از نظر قانون نقض حقوق انحصاری تلقی می شوند و اکنون غیر از شیوه های معمول، اشکال جدید و پیچیده ای یافته اند، امری ضروری برای دارندگان اختراع است .تیم تخصصی پایا داد با ارائه خدمات حرفه ای این امکان را فراهم می سازد تا از حقوق قانونی ناشی از اختراع خود به مناسب ترین وجه محافظت و ناقشات حول اعتبار حقوقی اختراعات را به شیوه ای صحیح راهبری کنید.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!