خدمات حقوقی نرم‌افزارها و اپلیکیشن ها..!

نرم افزارها و برنامه های کاربردی به عنوان یکی از آثار ارزشمند فکری، جایگاه مهمی در فضای کسب و کار ایران یافته اند .جریان به ثمر رساندن برنامه های رایانه های و چالشهای حقوقی ناظر به ایدههای اولیه طراحی، مستندات، تحلیلها، نگارش متن برنامه، نسخه برداری و تکثیر و همچنین سوء استفاده از کدهای منبع و طراحی و تولید نرمافزارهای مکمل و سازگار و همچنین تنظیم قراردادهای مربوط به تولید نرم افزارها و اقسام قراردادهای لیسانس، دغدغه ذهنی بسیاری از فعالان این حوزه است که تبیین و رسیدگی به آنها، مستلزم برخورداری از دانش تخصصی فنی و حقوقی توأمان است .پایا داد با بهره گیری از کارشناسان فنی و حقوقدان متخصص، فرایند حل معضالت حقوقی عرصه نرم افزارها را برای شما تسهیل می کند.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!