خدمات حقوقی ثبت و تشکیل استارتاپ ..!

در دهه گذشته شاهد رشد نوآوری و دوران پر شور و نشاط کار آفرینی بودیم که ثمره آن شکل گیری استارتاپ ها حول محور نوآوری و تکنولوژی است. تمامی استارتاپ ها از شکل گیری اولیه ایده تا تجاری سازی آن راه پر فراز و نشیبی را دارند که چالشهای حقوقی بسیاری گریبانگیر آن ها می شود. عدم پیش بینی مخاطرات حقوقی و عدم انجام تکالیف قانونی بعضاً ممکن است حتی منجر به توقف فعالیت استارتاپ نیز گردد. در موسسه حقوقی پایاداد، ما به دنبال آن هستیم تا ایمنی حقوقی فناوران و نوآوران را فراهم آورده و از این طریق مشکالت آن ها را بر طرف سازیم. استارتاپ ها در دوران فعالیت خود همواره احتیاج به مشاوره حقوقی دارند . پایاداد درتمام مراحل رشد استارتاپ )از ایده( با شما همراه خواهد بود تا مدیریت حقوقی فعالیت های بازرگانی شما را کنترل نماید تا بدین واسط، فناور یا استارتاپ تمام تمرکز و تالش خود را صرف توسعه محصول بنماید. ما کلیه امور قراردادی) قرارداد هم بنیانگذاران ، عدم افشا ، محرمانگی ، سرمایه پذیری ، استخدام ، لیسانس و …( شما را راهبری می نماییم و حافظ حداکثری منافع شما خواهیم بود. اعتماد به پایاداد را تجربه نمایید.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!