اسرار تجاری..!

سرار تجاری و دانش فنی نوع خاصی از داراییهای فکری هستند که راهبرد حراست از آنها و کسب حمایتهای قانونی، با دیگر اقسام مالکیتهای صنعتی و تجاری متفاوت است .عدم توجه به ملزومات حقوقی در حفاظت از اسرار تجاری می تواند منجر به از دست رفتن همیشگی ارزش این دست اطالعات محرمانه شود .متخصصان و وکالی پایا داد به خوبی ویژگیهای این حوزه متفاوت را می شناسند و به مشتریان در تمام جنبه های حفاظت از اسرار تجاری در تعامالت با مستخدمین، شرکا و رقبای تجاری مشاوره می دهند .تیم تخصصی پایا داد به شما مساعدت می کند تا با تنظیم قراردادهای رازداری، عدم ترغیب و توافقات عدم رقابت، اقدامات پیش گیرانه الزم برای جلوگیری از سوء استفاده از اطالعات محرمانه ارزشمند را اتخاذ کرده و در تنظیم قراردادهای واگذاری اطالعات محرمانه و اعطای مجوزهای بهره برداری، گامهای بلندی برای کسب سود از اسرار تجاری خود به شیوه ای کارا و مطمئن بردارید .همچنین پایاداد به همراهی خود ادامه می دهد تا در صورت لزوم، با طرح دعاوی و شکایات خاص مربوط به حیطه اسرار تجاری، شما را در احقاق حقوقتان یاری رساند.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!