علائم و نام‌های تجاری..!

خدمات حقوقی مرتبط با نام و عالمت تجاری و برندینگ، به خاطر نقش استراتژیک و مهم آنها در بازار باید به گونه ای مناسب و شایسته عرضه شوند .عالمت تجاری یکی از ارزشمندترین دارایی هر بنگاه است که ثبت آنها برای کسب حمایتهای قانونی ضروری است .در پایاداد ما در پی آن هستیم تا خدمات حرفه ای ثبت عالئم تجاری و مدیریت امور مرتبط با آن را ارائه دهیم .بنگاه هایی که قصد دارند گستره عالمت تجاری خود را بسط دهند می توانند از همراهی پایاداد منتفع شوند .ما اطمینان حاصل خواهیم نمود که با ثبت داخلی و بین المللی عالئم و تنظیم دقیق توافقات مربوطه از جمله فرانشیز و لیسانس، فرصت های تجاری درخشان نصیب شما می گردد .سوء استفاده از نام و عالمت تجاری دیگران به انحاء مختلف، امری شایع در بازارهای تجاری است و ما در صورت نقض حقوق انحصاری ناشی از نشانهای تجاری به مدد اساتید این رشته و وکالی متخصص خود زمینه استیفای کامل حقوق شما را فراهم خواهیم ساخت .همچنین شهرت تجاری برای فعاالن بازار و اشخاص،
اهمیتی به مراتبی بیشتر از گذشته یافته است و عناصر هویتی یا شهرت اشخاص به خصوص ورزشکاران و هنرمندان نظیر نام، تصاویر و صدا، گاه در معرض سوء استفاده اشخاص دیگر، به ویژه در جریان تبلیغات تجاری قرار می گیرد .تیم حقوقی پایا داد آمادگی دارد تا تدابیر حقوقی خاص در مورد نحوه محافظت و اجرای این دست حقوق را به مشتریان عرضه نماید .به عالوه مدیریت حقوقی چالشهای مطروحه حول نشانهای تجاری در فضای مجازی نقش مؤثری در موفقیت تجاری بنگاهها دارد .پایاداد طیف گسترده ای از تدابیر حقوقی را به شما پیشنهاد می کند تا در بستر کسب و کار آنالین، از عالئم و نامهای تجاری به ویژه نامهای دامنه خود به کاراترین وجه صیانت کنید.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!