اعمال رقابتی غیر منصفانه..!

رویه های تجاری غیر منصفانه همچون بیاعتبار جلوه دادن دیگر فعاالن بازار و اظهارات گمراهکننده، تبلیغات رقابتی ناروا، ایجاد اختالل در کسب و کار دیگران، کسب غیر مجاز و سوء استفاده از اطالعات در مناسبات بین افراد و اشخاص و شرکتها، واقعیتی غیر قابل انکار در مناسبات تجاری است که به طور جدی نیازمند مقابله حقوقی است .تیم حقوقی پایاداد به مشتریان خود مساعدت می کند تا اطمینان حاصل نمایند که کسب و کارشان متأثر از چنین اقدامات رقابتی غیر منصفانه ای نشده و یا زیانهای وارده، به طرق مناسبی جبران خواهد شد .به این ترتیب شما می توانید با خاطری آسوده به مدیریت امور تجاری خود بپردازید.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!