ارزشگذاری و ارزیابی بایسته..!

ارزیابی و ارزش گذاری استارتاپ ها و داراییهای فکری آن ها امری حیاتی در طول دوره فعالیت یک کسب و کار است. داراییهای اکثر کسب و کارها به صورت فکری است و در این موارد به دلیل عدم وجود مصادیق یکسان و مشابه فرآیند ارزشگذاری بعضا دچار مشکالت می شود .موسسه حقوقی پایاداد با در نظر گرفتن این موضوع تیم ویژه خدمات حقوقی ارزشگذاری تشکیل داده است که متشکل از افراد متخصص حوزه های حقوق، اقتصاد، مدیریت کسب و کار و فناوری اطالعات است. تیم ارزشگذاری با بررسی اسناد شرکت اقدام به  رزیابی موشکافانه آنها خواهد نمود تا فرآیند متکثر ارزشگذاری در پایاداد به بهترین نحو صورت پذیرد. در کنار آن خدمات مربوط با ارزیابی بایسته به منظور ورود سرمایه گذار در شرکتهای موجود نیز توسط همین تیم صورت می پذیرد.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!